Občan

Zámer prenajať nebytové priestory v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov_Spartakovská

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Slovenskej republike v meste Trnava v katastrálnom území Trnava zapísaná na liste vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/154 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 766 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Spartakovská ulica 1, vo výmere 42,09 m2 za obvyklú cenu nájmu podľa čl. 4, ods. 1, písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v sume 110 €/m2/rok, platnej od 1. 7. 2019.

Celková výmera priestorov: 42,09 m2

Účel využitia prenájmu priestorov: Zabezpečenie predaja občerstvenia pre návštevníkov v objekte MsZŠ počas celej zimnej sezóny 2019/2020. Účel využitia nesmie byť zameraný na prevádzku herne, predaj tabakových výrobkov a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Minimálna cena za prenájom priestorov: výmera 42,09 m2 x 110 €/ m2/ rok – priestory určené pre bufet,  výlučne pre nefajčiarov, bez umiestnenia výherných automatov, zaradenie v súlade s bodom a/ čl. V. VZN č. 514 – reštauračné priestory (110 eur/m2/rok; 4.629,90 €/rok = 385,825 €/mesiac)

Predpokladaná doba prenájmu: od 15. 10. 2019 do 31. 03. 2020

Lehota na doručenie cenových ponúk: 23. 09. 2019 do 10.00 hodiny

Informácie: Ing. Lenka Klimentová, PhD.,  č. t.: 0907/478898

Termín prehliadky: individuálne, podľa dohody

Oznámenie - priamy prenájom nebytových priestorov

Návrh nájomnej zmluvy

 

 

 

6.9.2019 12:39

 
Chcete vedieť, čo je nové?