Občan

Zámer prenajať nebytový priestor – chránené parkovacie miesto v uzavretom dvore bytového domu na Františkánskej ulici 24 v Trnave

STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov, navrhuje primátorovi mesta Trnava v zmysle § 4 ods. 5 písm. e) schváliť prenájom

chránených parkovacích miest nachádzajúcich sa v uzavretom dvore

bytového domu na ul. Františkánska 24 v Trnave, v k. ú. Trnava,

zapísané na LV 5000 o výmere 11,50 m2


MUDr. Erike Gálovej, Františkánska 24, 917 01 Trnava – CHPM č. 20 - na dobu určitú - 1 rok za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m?/rok - v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Eve Alaine, Františkánska 24, 917 01 Trnava – CHPM č. 26 - na dobu určitú - 1 rok za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m?/rok - v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Ing. Ondrejovi Niščákovi, Františkánska 24, 917 01 Trnava – CHPM č. 35 - na dobu určitú - 1 rok za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m?/rok - v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Lívii Bernátovej, Františkánska 24, 917 01 Trnava – CHPM č. 36 - na dobu určitú - 1 rok za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m?/rok - v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava


Návrh na schválenie prenájmu majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený primátorovi mesta Trnava.

5.1.2017 10:56

 
Chcete vedieť, čo je nové?