Občan

Zámer prenajať pozemok spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1199/1 - zastavané plochy zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. Modranka časť s výmerou 36 m2 za cenu 1500 eur/rok, počnúc rokom 2018 zvýšenú o oficiálne oznámené % inflácie, spoločnosti Slovak Telekom, a. s., IČO 35 76 3469, so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, na dobu určitú 20 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Konkrétne umiestnenie vežokontajnera s vykrývacími anténami a technologickým kontajnerom musí byť v súlade s podmienkami určenými stavebným úradom.

 Zámer prenajať pozemok

13.4.2017 11:01

 
Chcete vedieť, čo je nové?