Občan

Zámer prenajať / vypožičať majetok mesta pre ZŠ Narnia Trnava

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava zverejňuje zámer prenajať / vypožičať nebytové priestory.

 Zámer 

10.6.2022 8:53