Podnikateľ

Zámer prenájmu nebytových priestorov na Františkánskej ulici 3 v Trnave

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Trnava.

Zámer prenajať majetok

12.10.2021 11:27

 
Chcete vedieť, čo je nové?