Občan

Zámer prenájmu nebytových priestorov V Jame 7-13

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory.

Zámer

8.4.2022 10:11