Občan

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy predaj majetku mesta v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava navrhuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona Mestskému zastupiteľstva mesta Trnava schváliť prevod:

1) častí pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 8845, zast. pl., a parc. č. 493, zast. pl., na základe geometrického plánu č. 106/2001 vypracovanom Geodetickými službami, Ing. Peter Bacigál, pozemky parc. č. 8845/1, zast. pl. (dvor), výmera 226 m2 a parc. č. 493/1, zast. pl. (dvor), výmera 81 m2 za cenu 61,84 eura/m2, t. j. spolu 18 984,88 eura spoločnosti EKOPRAKTIK, s. r. o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava, IČO 34 103 163.
Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci vybudoval na základe súhlasu mesta parkovacie miesta, ktoré využívajú klienti prevádzok v jeho nehnuteľnosti, pozemok má vo výpožičke na obdobie 30 rokov, pozemok nie je pre mesto už využiteľný a kupujúci zabezpečí potrebnú starostlivosť o časť mestského opevnenia situovaného na pozemku parc. č. 493/2.

Tento zámer je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta Trnava.
Bližšie informácie poskytne
úsek majetkový MsÚ Trnava, Trhová ul. č. 3, č. dv. 210
Tel: 033/3236210

1.2.2012 4:51

 
Chcete vedieť, čo je nové?