Občan

Zámer prevodu majetku formou predaja - NOVARES

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť pozemky kúpnou zmluvou v k. ú. Zavar, parc. č. 240/384 o výmere 545 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 240/385 o výmere 2194 m2, zastavané plochy a nádvoria (oddelené geometrickým plánom č. 542/a/17 z pozemkov parc.č. 240/4 a parc.č. 240/244 zapísaných na LV č. 2551) do vlastníctva spoločnosti NOVARES Slovakia Automotive s.r.o., v podiele 1/1, za cenu 16,73 eur/m2.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje prevod majetku mesta podľa § 9a ods. 8) písm. e) zákona ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné časti pozemkov budú určené na výstavbu komunikácie do areálu spoločnosti NOVARES Slovakia Automotive s. r. o. a zvyšnú plochu odporučila majetková komisia odpredať ako inak nevyužiteľnú pre mesto taktiež do majetku spoločnosti NOVARES Slovakia Automotive s.r.o., ktorá bude zabezpečovať jej údržbu.

Návrh na schválenie predaja majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, od zverejnenia tohto zámeru, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom mesta Trnava.
 

27.11.2018 14:42