Občan

Zámery previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy predaj majetku mesta v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava navrhuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona Mestskému zastupiteľstva mesta Trnava schváliť prevod:

1) časti pozemku zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 3195/1, zast. pl., na základe geometrického plánu č. 143/2011 na oddelenie pozemku, vypracovaného Ing. Jozefom Fančovičom – GEODET, parc. č. 3195/49, zast. pl., výmera 57 m2 Mgr. Tiborovi Pekarčíkovi, a manželke PhDr. Jarmile Pekarčíkovej, rod. Korcovej, obaja bytom Ulica Západná č. 2, Trnava, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 80 eur/m2, t. j. spolu 4560 eur.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci využijú pozemok na zriadenie vstupu na svoj pozemok z miestnej komunikácie.

2) pozemku vo vlastníctve mesta Trnava zapísaného na LV č. 4, parc. č. 8674/3, zast. pl. a nádvoria, výmera 482 m2 za cenu 46,33eura/m2, t. j. spolu 22 331,06 eura Karolovi Poórovi, bytom Ulica Leoša Janáčka č. 1, Trnava, v spoluvlastníckom podiele ? a Richardovi Pierzyckému, bytom Botanická 1, Trnava, v spoluvlastníckom podiele ?.
Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci využijú pozemok na zriadenie parkovacích plôch pre návštevníkov prevádzok vo svojom objekte.

Tento zámer je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta Trnava.
Bližšie informácie poskytne úsek majetkový MsÚ Trnava, Trhová ul. č. 3, č. dv. 210
Tel: 033/3236210

1.2.2012 4:49

 
Chcete vedieť, čo je nové?