Občan

Zápisnica z výberového konania na miesto referenta/ky referátu technických činností dopravy

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk., www.istp.sk a Profesia.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásilo 23 uchádzačov o voľné pracovné miesto.

3. Do výberového konania bolo pozvaných 6 uchádzačov – 1 uchádzač sa nezúčastnil.

4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH
Ing. Zuzana Bodišová – vedúca OKS
Ing. Martina Stanová, MBA – vedúca OOaVS

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli uchádzačom položené otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností a na ich osobnostné kvality.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačov a rozhodla, že vo výberovom konaní bola úspešná Ing. Lucia S.
Zároveň bolo ponúknuté pracovné miesto referenta referátu energetického manažmentu, ktoré sa uvoľnilo v čase konania tohto výberového konania, Bc. Miroslavovi V., ktorý na základe osobného pohovoru a profesijného životopisu spĺňal požiadavky a kritéria na uvedenú pracovnú pozíciu.

V Trnave 20. 1. 2023
Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálna referentka

24.1.2023 17:22