Občan

ZÁPISNICA z výberového konania na obsadenie 2 pracovných miest - zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby

ZÁPISNICA z výberového konania na obsadenie 2 pracovných miest - zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby (8. 8. 2019)


1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk., www.istp.sk.

2. Na základe vypísaného výberového konania sa prihlásilo 14 uchádzačov o voľné pracovné miesta.

3. Do výberového konania boli pozvaní všetci prihlásení uchádzači:
1. Tatiana B.
2. Daniel B.
3. Martin B.
4. Michaela C.
5. Emil Č.
6. Peter Ch.
7. Dagmar L.
8. Marián M.
9. Adam O.
10. Tatian O.
11. Miroslav P.
12. Jozef R.
13. Mária S.
14. Július T.
       
4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH – prvá zástupkyňa primátora
Mgr. Tatiana Vavrová – poslankyňa MZ
Ing. Zuzana Bodišová – vedúca úseku komunálnych služieb ODaKS
Mgr. Eva Sviteková – Útvar projektového manažmentu
Mgr. Stanislava Stračárová – personálny referát, OOaVS
Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Ing. Beáta Krajčovičová – riaditeľka ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

5. Na výberovom konaní boli uchádzačom položené rovnaké otázky zamerané na zistenie odborných zručností a schopností a na osobnostné kvality uchádzačov.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačov a rozhodla, že vo výberovom konaní uspeli: Tatiana Olleová a Jozef Rózsa. Zároveň boli vybraní aj dvaja náhradníci: Július T. a Mária S.V Trnave, dňa 8. 8. 2019
Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálny referent
 

13.8.2019 12:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?