Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta referenta/ky referátu projektovej prípravy stavieb

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referenta/ky referátu projektovej prípravy stavieb, konaného 27. 5. 2021.

1.Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk, www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásil 1 uchádzač, ktorý spĺňal požadované kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky a bol pozvaný na výberové konanie.

3. Výberového konania sa zúčastnila:
- Ing. Soňa Dubošová

4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:
- Ing. Dušan Béreš – vedúci OIV
- Ing. Martina Stanová, MBA - vedúca OOaVS
- Ing. Viera Sabová – referent OOaVS

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli vopred určené a sformulované otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností uchádzača a na jeho osobnostné kvality.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača a rozhodla, že vo výberovom konaní bola úspešná uchádzačka Ing. Soňa Dubošová a bude jej ponúknuté voľné pracovné miesto referentky referátu projektovej prípravy stavieb.


Zapísala: Ing. Viera Sabová
V Trnave 27. 5. 2021

3.6.2021 12:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?