Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúci/a Odboru dopravy

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava


Z Á P I S N I C A


Názov stretnutia: Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúci/a Odboru dopravy
Dátum: 23. 7. 2020
Čas: 9.00 hod.
Miesto: Mestský úrad v Trnave, č. d. 142
Prítomní: podľa prezenčných listín v prílohe
1. Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 17. 6. 2020 v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava.
2. Vyhlásenie výberového konania bolo zverejnené na www.istp.sk, na webovej stránke mesta Trnava a na informačnej tabuli Mesta Trnava. Výberové konanie sa uskutočnilo 23. 7. 2020 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti č. d. 142 Mestského úradu v Trnave.
3. Do výberového konania na pracovné miesto vedúci/a Odboru dopravy sa prihlásilo 12 uchádzačov.
4. Po vyhodnotení splnenia požadovaných kvalifikačných predpokladov a ďalších požiadaviek boli pozvaní šiesti uchádzači k účasti na výberovom konaní:
- Peter D.
- Ivan D.
- Jozef K.
- Maroš Š.
- Ján Z.
- Ján Z.

5. Výberovú komisiu vymenoval primátor mesta a zasadala v nasledujúcom zložení:
- PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH. – I. zástupkyňa primátora
- Mgr. Tibor Pekarčík – II. zástupca primátora
- Ing. Katarína Koncošová, PhD. – prednostka MsÚ
- Ing. Martina Stanová – vedúca OOaVS
- PhDr. Marcela Šimiková – zástupca zamestnancov

6. Na základe posúdenia výsledkov osobného pohovoru, počas ktorého boli uchádzačom položené rovnaké odborné i osobnostné otázky, komisia skonštatovala, že úspešným uchádzačom je Ing. Maroš Škoda a bude mu ponúknuté voľné pracovné miesto vedúceho Odboru dopravy na Mestskom úrade v Trnave.

7. Zápis z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho Odboru dopravy bude zverejnený na informačnej tabuli Mesta Trnava a na webovej stránke mesta Trnava v zákonnej lehote 10 dní od ukončenia výberového konania s rešpektovaním príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Výberová komisia:
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH. v.r.
Mgr. Tibor Pekarčík v.r.
Ing. Katarína Koncošová, PhD. v.r.
Ing. Martina Stanová v.r.
PhDr. Marcela Šimiková v.r.

V Trnave, 23. 7. 2020

27.7.2020 9:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?