Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta asistentky prednostky MsÚ

Z Á P I S N I C A


Názov stretnutia: Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta asistentka prednostky MsÚ – II. kolo
Dátum: 6. 11. 2019
Čas: 9.00 hod.
Miesto: Mestský úrad v Trnave, č. d. 142

1.    Počet voľných pracovných miest: 1

2.    Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 11.9.2019 a zverejnené na webovej stránke Mesta Trnava, na informačnej tabuli Mesta Trnava a na istp.sk.

3.    Do výberového konania na voľné pracovné miesto asistent/ka prednostky MsÚ sa prihlásilo 73 uchádzačov.

4.    I. kolo výberového konania sa uskutočnilo 18. 10. 2019 o 9.00 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva. I. kolo výberového konania bolo uskutočnené písomnou formou. Pozvaných bolo 17 uchádzačov, z toho sa zúčastnilo 9 uchádzačov.

5.    Do II. kola výberového konania boli pozvaní 4 uchádzači, z toho sa zúčastnili 2 uchádzači:

-    Mgr. Michaela M.,
-    Mgr. Petra Š.

6.    Výberová komisia:
-    Ing. Katarína Koncošová, PhD.
-    Ing. Martina Stanová
-    Mgr. Eva Sviteková

7.    Na základe posúdenia výsledkov osobného pohovoru, počas ktorého boli uchádzačom položené rovnaké otázky, komisia skonštatovala, že úspešnou uchádzačkou bola Mgr. Michaela Minarovičová, ktorej bude ponúknuté pracovné miesto asistentky prednostky MsÚ.

V Trnave, dňa 6. 11. 2019

 

27.11.2019 11:07

 
Chcete vedieť, čo je nové?