Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta mestského kurátora - špecialista pre správu majetku a starostlivosť o verejný priestor

Z á p i s n i c a
 
z výberového pohovoru na obsadenie miesta 
mestského kurátora – špecialistu pre správu pamiatok a starostlivosti o verejný priestor
 
Dátum konania: 26. 05. 2021
 
Miesto konania: Zasadačka primátora, Hlavná ul. č. 1, Trnava
 
Výberová komisia v zložení:
 
1. PhDr. Vladimír Beskid - riaditeľ Galérie Jána Koniarka, historik umenia a kurátor
 
2. Mgr. Peter Megyeši, PhD.- Katedra dejín a teórie umenia TRUNI, Centrum vied o umení SAV, historik umenia
 
3. Mgr. Katarína Ihringová, PhD.- Katedra dejín a teórie umenia TRUNI, estetička a historička umenia
 
4. Mgr. et. MgA. Roman Gajdoš, PhD.- výtvarník a pedagóg
 
5. Ing. arch. Ondrej Horváth, odbor územného rozvoja a koncepcií, vedúci odboru
 
6. Ing. Peter Purdeš, odbor územného rozvoja a koncepcií, vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie
 
7. PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, zástupca primátora
 
8. Mgr. Peter Cagala, poverený výkonom funkcie riaditeľa Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko
 
9. doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. – vedúci ateliéru na Katedre intermédií
 
Výberová komisia vo výberovom pohovore na obsadenie miesta mestského kurátora – špecialistu pre správu pamiatok a starostlivosti o verejný priestor pozvala na výberový pohovor dvoch prihlásených uchádzačov. (príloha č. 1 prezenčná listina uchádzačov zo dňa 26. 5. 2021).
 
Výberová komisia na základe požadovaných kritérií a celkového ohodnotenia uchádzačov vybrala na uvedenú pozíciu pána Mgr. Adriána Kobetiča.
 
V Trnave, dňa 26. 5. 2021

27.5.2021 15:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?