Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka na Odbore sociálnom, 25. 11. 2019

ZÁPISNICA
z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka na Odbore sociálnom, 25. 11. 2019


1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk., www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásilo 11 uchádzačov o voľné pracovné miesto.

3. Do výberového konania bolo pozvaných 6 uchádzačov:
1. Mgr. Tatiana H.
2. Mgr. Andrea H.
3. Mgr. Kristína M.
4. Mgr. Dana P.
5. Mgr. Ľubica. V.
6. Mgr. Karolína V.
           
4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:
Mgr. Ingrid Huňavá – vedúca Odboru sociálneho
Ing. Zuzana Bigasová, PhD. – vedúca OE, zástupkyňa prednostky MsÚ
Ing. Martina Stanová - vedúca OOaVS

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli uchádzačkám položené rovnaké otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností a na osobnostné kvality uchádzačiek.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačiek a rozhodla, že vo výberovom konaní uspeli dve uchádzačky Mgr. Andrea Holická a Mgr. Kristína Mižárová. Jednej z vybraných uchádzačiek bude ponúknuté pracovné miesto na zastupovanie MD a RD referentky na Odbore sociálnom.

V Trnave, dňa 25. 11. 2019
Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálny referent

 

27.11.2019 10:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?