Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu dopravy a cestného hospodárstva

ZÁPISNICA


z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu dopravy a cestného hospodárstva na Odbore dopravy a komunálnych služieb, 14. 5. 2020

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk., www.istp.sk.
2. Do výberového konania sa prihlásilo 30 uchádzačov o voľné pracovné miesto.
3. Do výberového konania bolo pozvaných 6 uchádzačov:

1. Bc. Jana K.
2. Jana K.
3. Milan P.
4. PhDr. Bianka R.
5. Ing. Milan Š.
6. Ing. Zuzana Z.
 
4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:
Ing. Martina Stanová - vedúca OOaVS
Ing. Maroš Škoda – vedúci ODaKS
Ing. Miroslava Zrebná – vedúca úseku dopravy
 
5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli uchádzačom položené rovnaké otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností a na ich osobnostné kvality.
 
6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačov a rozhodla, že vo výberovom konaní uspela Bc. Jana Krasňanská a bola jej ponúknutá pracovná pozícia referentky referátu dopravy a cestného hospodárstva na Odbore dopravy a komunálnych služieb.
 
V Trnave, dňa 14. 5. 2020
Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálny referent

 

20.5.2020 11:09

 
Chcete vedieť, čo je nové?