Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu inžinierskeho urbanizmu na OÚRaK

Zápisnica  z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu inžinierskeho urbanizmu na OÚRaK

Termín konania: 9. november 2021 

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk., www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači o voľné pracovné miesto.

3. Do výberového konania boli pozvaní dvaja uchádzači:

Ing. Peter T.

Ing. Ivana V.

4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:

Ing. arch. Ondrej Horváth – vedúci OÚRaK - online
Ing. Martina Stanová, MBA. - vedúca OOaVS
Ing. arch. Peter Purdeš – vedúci úseku OÚRaK
Ing. Peter Šipka – referent OÚRaK
Mgr. Stanislava Stračárová – referentka personálneho referátu

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli uchádzačom položené otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností a na ich osobnostné kvality.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačov a rozhodla, že vo výberovom konaní uspel Ing. Peter Taraba a bola mu ponúknutá pracovná pozícia referenta referátu inžinierskeho urbanizmu na Odbore územného rozvoja a koncepcií.

V Trnave, dňa 9.11.2021

Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálny referent

10.11.2021 12:35

 
Chcete vedieť, čo je nové?