Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu realizácie stavieb na odbore investičnej výstavby zo 14. septembra

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu realizácie stavieb na Odbore investičnej výstavby zo 14. septembra 

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk., www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač o voľné pracovné miesto.

3. Do výberového konania bol pozvaný jeden uchádzač.

4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:

Ing. Dušan Béreš - vedúci OIV

Ing. Martina Stanová, MBA - vedúca OOaVS

Mgr. Ivana Jandurová – referentka personálneho referátu, OOaVS

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli uchádzačovi položené otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností a na jeho osobnostné kvality.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzača a rozhodla, že vo výberovom konaní Ing.Vladimír Holovič uspel a bola mu ponúknutá pracovná pozícia referenta referátu realizácie stavieb na Odbore investičnej výstavby, ktorú pán Holovič prijal.

V Trnave, dňa 16.9.2022

Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálny referent

20.9.2022 9:54

 
Chcete vedieť, čo je nové?