Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu škôl a školských zariadení

Zápisnica  z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu škôl a školských zariadení – školské stravovanie OVŠaK konaného 23. apríla 2019.

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk a www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásilo 12 uchádzačov o voľné pracovné miesto.

3. Do výberového konania boli pozvané 4 uchádzačky:

  • Mgr. Zuzana G.
  • Zuzana F.
  • Ing. Lenka S.
  • Bc. Mária T.

Výberového konania sa nezúčastnila Bc. Mária T.

4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:

  • Ing. Katarína Koncošová, PhD. – prednostka MsÚ
  • Ing. Martina Stanová - vedúca OOaVS
  • PaedDr. Miroslava Komorníková – vedúca OVŠaK

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli uchádzačkám položené rovnaké otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností a na osobnostné kvality uchádzačiek.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačiek a rozhodla, že vo výberovom konaní uspela Mgr. Zuzana Gašparovičová a bola jej ponúknutá pracovná pozícia referentky referátu škôl a školských zariadení – školské stravovanie.

V Trnave 23. 4. 2019
Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálny referent

26.4.2019 16:18

 
Chcete vedieť, čo je nové?