Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu sociálnej pomoci občanom

ZÁPISNICA
 
z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu sociálnej pomoci občanom, 
konaného dňa 27. 5. 2021
 
1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk, www.istp.sk.
 
2. Do výberového konania sa prihlásilo 14 uchádzačov o voľné pracovné miesto.
 
3. Po vyhodnotení splnenia požadovaných kvalifikačných predpokladov a ďalších požiadaviek boli pozvaní deviati uchádzači k účasti na výberovom konaní:
 
Zúčastnili sa:
 
- Mária H.
 
- Jana M.
 
- Kristína V.
 
- Andrea Ž.
 
Nezúčastnili sa:
 
- Gabriela H.
 
- Dominika K.
 
- Adrián M.
 
- Daniela S.
 
- Vladimíra V.
 
4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:
 
- Mgr. Ingrid Huňavá – vedúca OS
 
- Ing. Martina Stanová, MBA - vedúca OOaVS
 
- Ing. Zuzana Bigasová, MBA – vedúca OE
 
5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli vopred určené a sformulované otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností uchádzačov a na ich osobnostné kvality.
 
6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačov a rozhodla, že vo výberovom konaní bola úspešná uchádzačka Mgr. Mária Hrubšová a bude jej ponúknuté voľné pracovné miesto referentky referátu sociálnej pomoci občanom.
 
Zapísala: Ing. Viera Sabová
 
V Trnave, 27. 5. 2021

28.5.2021 11:41

 
Chcete vedieť, čo je nové?