Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu sociálnej pomoci občanom zo dňa 16. 6.2022

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta referent/ka referátu sociálnej pomoci občanom zo dňa 16. 6.2022

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk., www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači o voľné pracovné miesto.

3. Do výberového konania boli pozvané obe uchádzačky:

PhDr. Anna J. – nezúčastnila sa, neospravedlnila sa

Mgr. Kristína N.

4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:

Mgr. Ingrid Huňavá - vedúca OS

Ing. Martina Stanová, MBA - vedúca OOaVS

Mgr. Miroslav Lackovič – referent OS

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli uchádzačke položené otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností a na jej osobnostné kvality.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačky a rozhodla, že vo výberovom konaní Mgr. Kristína Nevrlová uspela a bola jej ponúknutá pracovná pozícia referentky referátu sociálnej pomoci občanom na Odbore sociálnom..

V Trnave, dňa 16.6.2022

Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálny referent

22.6.2022 14:38

 
Chcete vedieť, čo je nové?