Občan

ZÁPISNICA z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúca/i Odboru vzdelávania, športu a kultúry

ZÁPISNICA z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúca/i Odboru vzdelávania, športu a kultúry (12. 8. 2019)


1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk, www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásilo 10 uchádzačov o voľné pracovné miesto.

3.Po vyhodnotení splnenia požadovaných kvalifikačných predpokladov a ďalších požiadaviek boli pozvané štyri uchádzačky k účasti na výberovom konaní:
1. Mgr. Zuzana M.                    
2. PaedDr. Ľubica O.        
3. Mgr. Dana O. – ospravedlnila sa, VK sa nezúčastnila
4. Ing. Ivana P.                    

4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:
JUDr. Peter Bročka, LL.M. – primátor
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH. – prvá zástupkyňa primátora
Ing. Katarína Koncošová, PhD. – prednostka MsÚ
Ing. Martina Stanová – vedúca OOaVS
Ing. Miroslav Hrubý – zástupca zamestnancov

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli uchádzačkám položené rovnaké otázky, zamerané na zistenie ich odborných zručností a schopností a na ich osobnostné kvality.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačiek a rozhodla, že vo výberovom konaní na voľnú pracovnú pozíciu vedúca/i Odboru vzdelávania, športu a kultúry nebola úspešná žiadna uchádzačka.              

V Trnave, dňa 12. 8. 2019
Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálny referát

 

13.8.2019 14:29

 
Chcete vedieť, čo je nové?