Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho Odboru dopravy a komunálnych služieb

ZÁPISNICA


z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho Odboru dopravy a komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave,
konaného v dňoch 15. 8. 2019, 16. 8. 2019 a 26. 8. 20191.Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej   
    informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk, www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásilo šestnásť uchádzačov o voľné pracovné miesto.

3. Po vyhodnotení splnenia požadovaných kvalifikačných predpokladov a ďalších požiadaviek bolo pozvaných sedem uchádzačov k účasti na výberovom konaní:
1. Ing. Alena A.
2. Ing. Miroslav B.
3. Ing. Ján Č.
4. Ing. Mária D.
5. PhDr. Martin M.
6. Ing. Pavol S.
7. Ing. Maroš Š.
                                              
4. Výberovú komisiu vymenoval primátor mesta a zasadala v nasledovnom zložení:
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Mgr. Tibor Pekarčík
Ing. Katarína Koncošová, PhD.
Ing. Martina Stanová
Ing. Miroslav Hrubý
 
5. Výberové konanie prebehlo ako 2 kolové:
Prvé kolo sa konalo dňa 15. 8. 2019 formou osobného pohovoru, kde boli písomne vopred určené a sformulované otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností uchádzačov. Tieto otázky boli položené všetkým uchádzačom.

Druhé  kolo  sa konalo dňa 16. 8. 2019, ktoré prebiehalo formou osobnostných psychologických testov, ktoré realizovala PhDr. Iveta Šefarová, PhD.
Pozvaní boli traja uchádzači, o výbere ktorých bolo výberovou komisiou rozhodnuté po 1.kole:
1.  PhDr. Martin M.
2 . Ing. Pavol S.
3.  Ing. Maroš Š.

 6. Výberová komisia  dňa 26. 8. 2019 po vyhodnotení psychologických testov uchádzačov uzatvorila druhé kolo výberového konania a rozhodla, že vo výberovom konaní bol úspešný Ing. Maroš Škoda. Na základe uvedeného mu bude ponúknuté voľné pracovné miesto vedúceho Odboru dopravy a komunálnych služieb. Poradie ďalších uchádzačov nebolo určené.

7. Zápis z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho Odboru dopravy a komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave bude zverejnený na oficiálnej informačnej  tabuli MsÚ v Trnave a na internetovej stránke Mesta Trnava www.trnava.sk v zákonnej lehote do 10 dní od ukončenia výberového konania s rešpektovaním príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Výberová komisia:

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
Mgr. Tibor Pekarčík, v.r.
Ing. Katarína Koncošová, PhD., v.r.       
Ing. Martina Stanová, v.r.                                
Ing. Miroslav Hrubý, v.r.          


V Trnave, dňa 26. 8. 2019

 

2.9.2019 15:02

 
Chcete vedieť, čo je nové?