Občan

Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho Odboru majetkového

ZÁPISNICA
z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho Odboru majetkového Mestského úradu v Trnave, konaného dňa 15. 11. 2019 o 10.30 hod.1.Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
    verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej    
    informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk,
    www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásilo päť uchádzačov o voľné pracovné miesto.

3. Po vyhodnotení splnenia požadovaných kvalifikačných predpokladov a ďalších požiadaviek boli pozvaní všetci piati uchádzači k účasti na výberovom konaní:
1. JUDr. Jana A.
2. Mgr. Juraj F.
3. Ing. Anton F.
4. JUDr. Stanislav M.
5. JUDr. Jana T.
                                               
4. Výberovú komisiu vymenoval primátor mesta a zasadala v nasledovnom zložení:
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH.
Ing. Katarína Koncošová, PhD.
Ing. Martina Stanová
PhDr. Marcela Šimiková
Mgr. Stanislava Stračárová

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli písomne vopred určené a sformulované otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností uchádzačov a na ich osobnostné kvality.

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti uchádzačov a rozhodla, že vo výberovom konaní bola úspešná JUDr. Jana Tomašovičová. Poradie ďalších uchádzačov nebolo určené.

7. Zápis z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho Odboru majetkového bude zverejnený na oficiálnej informačnej  tabuli MsÚ v Trnave a www.trnava.sk v zákonnej lehote do 10 dní od ukončenia výberového konania s rešpektovaním príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Výberová komisia:
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., v.r.            
Ing. Katarína Koncošová, PhD., v.r.                      
Ing. Martina Stanová, v.r.                                        
PhDr. Marcela Šimiková, v.r.                                
Mgr. Stanislava Stračárová, v.r.
                      
V Trnave, dňa 15. 11. 2019
 

25.11.2019 15:16

 
Chcete vedieť, čo je nové?