Občan

Zápisnica z výberového konania zo 4. augusta: zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk., www.istp.sk.

2. Do výberového konania sa prihlásila 1 uchádzačka na 2 obsadzované voľné pracovné miesta.

3. Do výberového konania bola pozvaná pani Mária S.

4. Výberová komisia zasadala v nasledovnom zložení:

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MHP. – I. zástupkyňa primátora

Mgr. Ingrid Huňavá – vedúca OS

Mgr. Simona Bangová – referentka OS

Ing. Martina Stanová, MBA - vedúca OOaVS

Mgr. Stanislava Stračárová – referentka personálneho referátu, OOaVS

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli uchádzačke položené otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností a na jej osobnostné kvality.

6. Po bližšom oboznámení sa s podmienkami projektu, uchádzačka neprejavila záujem o danú pozíciu. Výberová komisia vyhodnotila výberové konanie ako neúspešné.

V Trnave, dňa 4.8.2022

Zapísala: Mgr. Stanislava Stračárová, personálny referent

4.8.2022 11:11

 
Chcete vedieť, čo je nové?