Občan

Zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení - Trnava

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 30 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že obdržalo

ROZSAH HODNOTENIA

vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, č. 8030/2011- 3.4/vt k navrhovanej činnosti
 

“Zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení - Trnava”ktorej navrhovateľom je ANEO s.r.o., Špačinská cesta 26, 917 01 Trnava.

Do rozsahu hodnotenia možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Referát ekológie, č. dverí 250, č. tel. 033/3236250, Trhová ulica č. 3, 917 71 Trnava.

Rozsah hodnotenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta, pred budovou Mestského úradu, Trhová ulica 3. V elektronickej podobe je k nahliadnutiu na internetovej stránke www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné pripomienky k rozsahu hodnotenia predložiť do 25.01.2012 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

13.1.2012 12:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?