Občan

Zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení - Trnava

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spolupráci s navrhovateľom ANEO, s.r.o., Špačinská cesta 26, Trnava
 

pozýva verejnosť


na verejné prerokovanie zámeru plniaceho funkciu správy o hodnotení
 

"Zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení - Trnava",ktoré sa uskutoční dňa 7. februára 2012 o 14, 00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu, č.dv. 215, Trhová ulica č. 3, Trnava.

Do zámeru plniaceho funkciu správy o hodnotení možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Referát ekológie, č. dverí 250, č. tel. 033/3236250, Trhová ulica č. 3.

17.1.2012 12:45

 
Chcete vedieť, čo je nové?