Občan

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – Coburgova ul.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že

od 18. 5. 2012 do 8. 6. 2012

je možné v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., oboznámiť sa so zámerom

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – Coburgova ul., Trnava, Rozšírenie činnosti zariadenia na zber odpadov – Bulharská ul., Trnava, Rozšírenie činnosti zariadenia na zber odpadov – Golianova ul. Trnava, Rozšírenie činnosti zariadenia na zber odpadov – Beethovenova ul. Trnava, Rozšírenie činnosti zariadenia na zber odpadov – Veterná ul. Trnava, ktorý predložil navrhovateľ Zberné suroviny a.s. Žilina, Kragujevská 3, 010 01 Žilina.

Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie komplexného zariadenia na zber odpadov.

Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, Referát ekológie, č. dverí 250, Trhová ulica č. 3, 917 71 Trnava.

Zámer je zverejnený aj na internetovej stránke www. enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným zámerom doručiť do 8. júna 2012 na adresu:

Obvodný úrad životného prostredia Trnava
Odbor kvality životného prostredia
Kollárova 8
P.O.Box 49
917 02 Trnava

21.5.2012 4:50

 
Chcete vedieť, čo je nové?