Občan

Zasadnutie Finančnej komisie MZ 12. novembra 2012

Zasadnutie Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy
sa uskutoční 12. novembra 2012

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola úloh a uznesení
  3. Pravidlá uplatňovania odpočtu nákladov na investície v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta Trnava
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností
  5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 317 o miestnych daniach, v znení VZN č. 347 a VZN č. 367
  6. Žiadosti o úľavy
  7. Rôzne

Zasadnutia komisie v zmysle rokovacieho poriadku komisie sú neverejné. Informácie pre verejnosť z rokovania komisie poskytuje komisia v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.11.2012 14:44

 
Chcete vedieť, čo je nové?