Občan

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude v utorok 28. júna

V zmysle harmonogramu zasadnutí  sa 21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, uskutoční  28. júna 2022 (utorok o 13.00 h) v konferenčnej miestnosti radnice, Trnava, Hlavná ulica č. 1. 

Návrh  programu:

a) Otvorenie
b) Určenie overovateľov
     Zloženie pracovného predsedníctva
      Zloženie návrhovej komisie
      Zloženie volebnej komisie
      Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN   č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581

2.1 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

3.1 Odpustenie pohľadávky – DUO CREATIVE, s.r.o.

4.1 Návrh na schválenie navýšenia dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2022

4.2. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mesta Trnava na rok 2022

5. Majetkové záležitosti 

6.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava

7.1 Utvorenie volebných obvodov a stanovenie počtu poslancov v nich volených pre volebné obdobie 2022 - 2026

7.2 Rozsah výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie – volebné obdobie 2022 - 2026

8.1 Organizačné zabezpečenie akcie Tradičný trnavský jarmok 2022 – zmena č. 1

8.2 Advent v Trnave 2022

9.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 13.4.2022 do 14.6.2022

9.2  Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2022

10.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 28.6.2022 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od  9.4.2022 do 8.6.2022

11. Rôzne 

12. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

13. Rekapitulácia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

14. Záver 

Kompletné znenie materiálov, aj so spoločným spravodajom a doplnenými dokumentmi, nájdete v tejto sekcii: Dokumenty MZ | Trnava


 

                                                                                                                                                                                                                                                          JUDr. Peter Bročka, LL.M.    

    

22.6.2022 11:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?