Občan

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok 26. apríla

V zmysle harmonogramu zasadnutí zvolávam 20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v utorok 26. apríla 2022 o 13.00 h, v konferenčnej miestnosti radnice, Trnava, Hlavná ulica č. 1

Návrh programu:

a/  Otvorenie
     Určenie overovateľov
     Zloženie pracovného predsedníctva
     Zloženie návrhovej komisie
     Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 a VZN č. 575.
1. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania).
1. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu.
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 449     (v zmysle zmien a doplnenia VZN č. 401) a VZN č. 483 (v zmysle zmien a doplnenia VZN č. 401) na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava.
1. Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466    v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489,  VZN  č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č.553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570 a VZN 576   o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.
1. Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa  VZN č. 57 v znení  VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567  a VZN č. 580 O územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava.
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie.
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre Mestský trh.
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 525   o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko  a príležitostné trhy v znení VZN č. 574.
2. 1.  Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2021 a hodnotiaca správa za rok 2021.
3.1  2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022.
4.1  Zabezpečenie pohľadávky k projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava.“
5.1  Povolenie na  spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena  ÚPN 13/2022.
6.  Majetkové materiály.
6.1 Schválenie predaja pozemku v k. ú. Stará Turá  a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku
6.2  Schválenie nájmu poľnohospodárskej pôdy a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na poľnohospodárske účely v lokalite Farský mlyn
6.3 Predaj pozemkov na Ulici Terézie Vansovej v Trnave (Katolícka jednota Slovenska)
6.4 Predaj pozemku a zriadenie vecného bremena na Ulici Seredská (NDS, a. s.)
6.5 Predaj podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom bytov na Ulici A. Kubinu a Na hlinách v Trnave
6.6 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta pre inžinierske siete pre plánovanú bytovú výstavbu a humanizáciu záhradkárskej osady za sídliskom Linčianska (DUPOS Projekt, s. r. o.)
6.7 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta  pre stavbu „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na OST Družba 3, Trnava“  (STEFE Trnava, s. r. o.)
6.8 Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí (Q&L Asset, s.r.o.)
6.9 Súhlas s uložením telekomunikačného  kábla  v rámci stavby „D_TT_Prúdy“ na pozemkoch mesta Trnava“ (Orange Slovensko, a. s.)
6.10 Súhlas s použitím pozemkov na výstavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete (VEKS) v Trnave na Ulici Vajanského ( UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.)
6.11 Súhlas s použitím pozemkov za účelom vybudovania horúcovodnej prípojky na Ulici Dolnopotočná  v Trnave (Trnavská teplárenská, a. s.)
6.12 Súhlas s použitím pozemku za účelom vybudovania vodovodnej prípojky na Ulici Halenárska v Trnave (Mgr. Hačko)
6.13 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie rozvodov a zateplenia v rámci stavby„Rezidencia Haulíkova“  (PRI SYNAGÓGE, s. r. o.)
6.14 Súhlas s použitím pozemku na zateplenie objektu Zelený kríčok 5 v Trnave – vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Zelený kríčok 5 v Trnave
6.15 Súhlas s použitím pozemkov k umiestneniu stavebných objektov v rámci stavby „Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia pre Západoslovenské múzeum Trnava“ - Západoslovenské múzeum  v Trnave
6.16 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie horúcovodu na Šrobárovej ulici (United Industries, a. s.)
6.17 Prenájom pozemkov pri Trnávke v Modranke
6.18 Prenájom pozemku pri stavbe HYPPOSKO v Modranke
6.19 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na vybudovanie prepojovacej komunikácie ulíc Chovateľská, Skladová a pri Kalvárii
6.20 Zámena pozemkov na Ulici Rekreačnej za nehnuteľnosti na Radlinského ulici
6.21 Doplnenie zámeny nehnuteľností s Centrom pre deti a rodiny v Trnave
6.22 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 18.1.2022
6.23 Upustenie od vymáhania pohľadávok od ZION MEDIA Corporation a Alytus s.r.o. (Moe Group s.r.o.)
6.24 Zriadenie vecného bremena na bezodplatné užívanie tréningového futbalového ihriska s umelou trávou na Slávii v prospech Slovenského futbalového zväzu
6.25 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia – Hlavná 2  - výnimka; žiadateľ: Gastro Tirnavia s.r.o. Trnava (Výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013)
6.26 Prevod nájmu nebytových priestorov, V jame 7-13 v Trnave, PaedDr. Zuzana Mitošinková, PhD. Centrum Celostného Rozvoja ŽIVA
6.27 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Priemyselný park – STEFE Trnava, s. r. o.
6.28 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Priemyselný park – Cech zváračských odborníkov
6.29 Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Veselovského 4 v Trnave - Dušan Kosnáč, Stanislav Ščipák
6.30 Prevod vodných stavieb vo vlastníctve mesta Trnava do majetku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
6.31 Návrh vzájomnej spolupráce medzi Mestom Trnava a Slovenskou správou ciest pri projekte „Cesta I/61 Trnava – južný obchvat“
6.32 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1490 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2813 na Ul. G. Dusíka 33, 34, 35, 36, 37
6.33 Odkúpenie  pozemkov a objektov na nich stojacich  na Coburgovej ul.č. 31  v Trnave
7.2  Návrh na zmenu účelu použitia finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava na rok 2022 oblasť sociálna – Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o.
8.1  Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2022.
9.1     Stanovisko k zriadeniu jazykovej školy Kreatívno-vzdelávacie centrum Fabrička, Palárikova 6094/1, Trnava, so zriaďovateľskou pôsobnosťou – Fabrička – vzdelávacie centrum, s. r. o., Jazdecká 8686/65, Trnava.
10.1   Tarifa v Mestskej autobusovej doprave v meste Trnava.
11.1   Nízkouhlíková stratégia Mesto Trnava na roky 2022-2027.
12.1  Program aktívneho starnutia mesta Trnava na roky 2021-2030 a Akčný plán na roky 2021-2022 s návrhom rozdelenia úloh.
13.1   Informatívna správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnava za rok 2021.
14.1   Informatívna správa o realizácii Participatívneho rozpočtu pre Trnavu za rok 2021.
15.1   Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 2.2.2022 do 12.4.2022.
16.1  Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava   k termínu konania MZ 26.4.2022 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  v intervale od 27.1.2022 do 6.4.2022.
17. Rôzne.
18. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
19. Rekapitulácia uznesení.

Záver

Kompletné materiály nájdete v tejto sekcii na mestskom webe 

 

                                                                                                       JUDr. Peter Bročka, LL.M.

20.4.2022 7:32

 
Chcete vedieť, čo je nové?