Občan

Záverečný účet mesta Trnavy a hodnotiaca správa za rok 2014

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 28. apríla 2015 je v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladaný Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.


Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014

 


Záverečný účet mesta stabilne nájdete aj v sekcii
Mesto Trnava > Samospráva > Rozpočet a záverečný účet

13.4.2015 14:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?