Občan

Žiadosť o prenájom garáže

STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 12 ods. 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov, zverejňuje Žiadosť o prenájom garáže č. 126 na Vajanského ulici.

  Žiadosť o prenájom

12.2.2024 14:26