Občan

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude realizovať v období od 23. apríla 2012 do 31. mája 2012 štatistické Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (ICT HH 1 - 01). Uvedené zisťovanie sa bude realizovať na základe zákona č. 540/2001 Z. z o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie využívania v oblasti informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.

Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach sa v Slovenskej republike uskutoční v 4500 náhodne vybraných domácnostiach. ŠÚ SR oslovil starostov všetkých obcí a primátorov miest vybraných do zisťovania osobitným listom, v ktorom informoval o význame štatistického zisťovania.
V Trnavskom kraji bolo do zisťovania vybraných 463 domácností v 5 mestách a 17 obciach,

v okrese Dunajská Streda sú to: Dunajská Streda, Malé Dvorníky, Topoľníky a Kútniky,
v okrese Galanta: Sládkovičovo, Galanta a Váhovce,
v okrese Senica: Senica, Prievaly, Sobotište, Borský Mikuláš,
v okrese Skalica: Dubovany,
v okrese Trnava: Trnava, Smolenice, Horná Krupá, Hrnčiarovce nad Parnou, Bíňovce, Lošonec, Horné Orešany, Opoj, Vlčkovce a Dolná Krupá.

Domácnosti v uvedenom období navštívia odborne vyškolení opytovatelia - externí spolupracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorí budú povinní preukázať sa poverením vydaným ŠÚ SR - pracoviskom v Trnave a občianskym preukazom.

Všetky informácie, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použijú sa výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky v zmysle zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

20.4.2012 4:13

 
Chcete vedieť, čo je nové?