Občan

Zmena 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny_rozhodnutie

Mesto Trnava, obstarávateľ strategického dokumentu v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2019/035530 zo dňa 04. 11. 2019 po ukončení zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu

Zmena 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava

Navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli mesta pred budovou  Mestského úradu - Trhová ulica č. 3 a v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta Trnava a na stránke MŽP SR.

Zmena 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny

11.11.2019 14:57

 
Chcete vedieť, čo je nové?