Občan

Zmena Územného plánu obce Majcichov (08/2012)

Mesto Trnava podľa § 7, ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2012/01007/ŠSMER/PB zo dňa 30.04.2012 k strategickému dokumentu

ZMENA 08/2012 Územného plánu obce Majcichov

Verejnosť môže do rozhodnutia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových hodinách na

Mestskom úrade v Trnave
Odbor územného rozvoja a koncepcií
Referát ekológie, č. dverí 250
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava

V elektronickej podobe bude rozhodnutie k nahliadnutiu na internetovej stránke www.enviroportal.sk.

 

10.5.2012 3:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?