Občan

Zoznam nájomcov v reštituovaných domoch - Ulica Štefánikova 25, Trnava

Vlastník reštituovaného domu na Ulici Štefánikova 25, Trnava
– Mgr. Mária Pašková, Anna Székelyová

Meno priezvisko nájomcu

Výpoveď z nájmu v zmysle zákona daná dňa

Žiadosť podaná na MsÚ

Rozhodnutie o bytovej náhrade vystavené

Pridelená bytová náhrada

Drahomíra Bučeková, bytom Štefániková 25, TT + jedna posudzovaná osoba

19. 1. 2012

20. 2. 2012

17. 3. 2012

Byt s dvomi obytnými miestnosťami

 

5.10.2012 15:24