Občan

ZŠ s MŠ M. Gorkého ponúka pracovné miesto školského psychológa

Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 
 • Úväzok: 100,00 %
 • Doba určitá
 • Dátum nástupu: 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

​Požiadavky:

 • VŠ druhého stupňa;
 • podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov (doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie - bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky);
 • všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : info@zsmg.trnava.sk. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť na školského psychológa;“
 • na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov;
 • výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je školský psychológ zaradený do kariérového stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.);
 • platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.

Platové podmienky: 

 • stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe;
 • (VŠ II. st. začínajúci) PT 6 od 915,00 eur
 • (VŠ II. st. samostatný podľa praxe) PT 7 od 998,50 eur - do 1 178,50 eur.

13.5.2022 7:34

 
Chcete vedieť, čo je nové?