Občan

Zverejnená kópia žiadosti - návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia Mesta Trnava č. OSaŽP/29892-68392/2016/Jč zo dňa 09.09.2016, ktorým bola umiestnená stavba „Polyfunkčný areál Trnava“

Dňa 15. marca 2018 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená kópia žiadosti - návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia Mesta Trnava č. OSaŽP/29892-68392/2016/Jč zo dňa 09.09.2016, ktorým bola umiestnená stavba „Polyfunkčný areál Trnava“ (oprava územného rozhodnutia č. OSaŽP/29892-72608/2016/Jč zo dňa 06.10.2016) v rozsahu umiestnenia stavby: „Polyfunkčný areál Trnava, stavba č. 8-10-12, Skladovo - výrobná hala“. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kópia žiadosti bude zverejnená do doby právoplatného ukončenia stavebného konania. Dokumenty sú prístupné na stránkach: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-areal-trnava, https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-areal-trnava-stavba-c-8-10-12-skladovo-vyrobna-hala  (rozhodnutie zo dňa 09.03.2018 pred nadobudnutím právoplatnosti)

15.3.2018 10:41

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?