Občan

Zverejnené stavebné povolenie verejnou vyhláškou zo dňa 3.7.2018 č. OSaŽP/33320-66133/2018/MH, na stavbu „Rekonštrukcia Mikovíniho ulice v Trnave“ (úsek od mosta nad Trnávkou po začiatok križovatky s Priemyselnou ulicou)

Dňa 12. 7. 2018 bolo  na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené stavebné povolenie verejnou vyhláškou  zo dňa 3.7.2018 č. OSaŽP/33320-66133/2018/MH, na stavbu „Rekonštrukcia Mikovíniho ulice v Trnave“ (úsek od mosta nad Trnávkou po začiatok križovatky s Priemyselnou ulicou) v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy,

SO 02 Zeleň,

SO 03 Verejné osvetlenie,

SO 04 Ochrana podzemných vedení

SO 04a Preložka SLP vzdušného vedenia,

Miesto stavby Ulica Mikovíniho,  na pozemku parc.č. 6511/10, 6511/36, 6511/197, 9085/1 – parcely reg. „C“,  1125/1, 1125/3 – parcely reg. „E“

Stavebník Mesto Trnava, Ulica  Hlavná 1, 917 71  Trnava.

Stavebné povolenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

12.7.2018 12:01

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?