Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 196 o zmene názvu ulice
196_170159.rtf platné
VZN č. 194, ktorým sa rušia VZN z rokov 1991 - 2002
ruší VZN 2, VZN 3, VZN 4, VZN 15, VZN 79 a VZN 126
194_170156.rtf platné
VZN č. 176, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 154,, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava
novelizuje VZN 154
176_170141.rtf platné
VZN č. 175 o určení názvov ulíc a zmene názvu ulice v meste Trnava
175_170138.rtf platné
VZN č. 162, ktorým sa vydáva doplnok č.6 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava
novelizuje VZN 85
162_170126.rtf platné
VZN č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení Mesta Trnava
novelizované VZN 216, novelizované VZN 176
154_170116.rtf platné
VZN č. 151, ktorým sa ruší VZN č. 104 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava a súvisiace predpisy
ruší VZN 104, VZN 113, VZN 122
151_170091.rtf platné
VZN č. 147 o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava
novelizované VZN 287, VZN 297, ruší VZN 39
147_170119.rtf platné
VZN č. 123, ktorým sa vydáva doplnok č. 5 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 88, VZN č. 95, VZN č. 96 a VZN č.103
novelizuje VZN 85
123_170088.rtf platné
VZN č. 120, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Trnava počas volebnej kampane
novelizované VZN 326
120_170056.rtf platné
VZN č. 110, ktorým sa schvaľuje "Opatrenie primátora mesta Trnava,, ktorým sa ustanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva
VZN č. 110 bolo zrušené VZN č. 445 ku dňu 9. 7. 2015
110_170067.rtf platné
VZN č. 106, ktorým sa ruší VZN č. 49 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení zmien a doplnkov
Ruší VZN 49, VZN 72, novelizuje VZN 62
106_170070.rtf platné
VZN č. 103, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 88, VZN č. 95 a VZN č. 96 - Zásady na odpredaj garáží v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava
novelizuje VZN 85
vzn_1031.rtf platné
VZN č. 96, ktorým sa vydáva doplnok č.3 k VZN č.85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č.88 a VZN č.95
novelizuje VZN 85
096_170052.rtf platné
VZN č. 95, ktorým sa vydáva doplnok č.2 k VZN č.85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 88
novelizuje VZN 85
095_170049.rtf platné
VZN č. 90 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom
ruší VZN 18, VZN 67
90_170047.rtf platné
VZN č. 88, ktorým sa vydáva doplnok č.1 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava
novelizuje VZN 85
088_170042.rtf platné
VZN č. 87, ktorým sa ruší VZN č. 77 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v meste Trnava
ruší VZN 77
087_170037.rtf platné
VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava
Vyhlásené úplným znením - VZN 352, novelizované VZN 88, VZN 95, VZN 96, VZN 103, VZN 123, VZN 162 VZN 236, VZN 265, VZN 351
vzn_851.pdf platné
VZN č. 62, ktorým sa rušia, menia a dopĺňajú platné VZN mesta Trnava z rokov 1991-1994
novelizované VZN 205, VZN 157, VZN 104, VZN 105, novelizuje VZN 3, VZN 5, VZN 16, VZN 18, VZN 24, VZN 26, VZN 34, VZN 41, VZN 47, VZN 49 a VZN 52, ruší VZN 1, VZN 10, VZN 21, VZN 23, VZN 45
062_170021.rtf platné