Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 544 o hazardných hrách na území mesta Trnava
cuet_vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 540 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_c._540_o_dotaciach.pdf platné
VZN č. 539, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
vzn_6_ulic.pdf platné
VZN č. 537, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019
Ruší VZN č. 281
ourak_vzn_5371.pdf platné
VZN č. 535, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie
vzn_c._535_ktorym_sa_meni_a_dopĺna_vzn_c._529.pdf platné
VZN č. 534, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 a VZN č. 498
ourak_vzn_5341.pdf platné
VZN č. 533, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522
ourak_vzn_5331.pdf platné
VZN č. 530 o miestnom poplatku za rozvoj
na_zverejnenie_vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_po_rokovani_mz.pdf platné
VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie
vzn_o_dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_o_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje_o_dani_za_jadrove_zariadenie_po_mz_003_.pdf platné
VZN č. 528, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení VZN č. 344, č. 376 a č. 420.
na_zverejnenie_po_mz.pdf platné
VZN č. 525 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trhy
__vzn_525.pdf platné
VZN č. 523 o Územnom pláne zóny, Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c)
Vyhlasuje záväznú časť Územného plánu zóny, Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c)
ourak_vzn_5231.pdf platné
VZN č. 522, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513
ourak_vzn_5221.pdf platné
VZN č. 520 o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava; zrušení Výdajnej školskej jedálne a zriadení Školskej jedálne ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava.
vzn_na_vyvesenie_5201.pdf platné
VZN č. 519, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
vzn_519.pdf platné
VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
vzn_c._518_na_vyvesenie_002_.pdf platné
VZN č. 517 o dani za ubytovanie
Účelom tohto nariadenia je ustanoviť daň za ubytovanie v meste Trnava a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.
oe_vzn_5171.pdf platné
VZN č.516, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 256 o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia
vzn_516.pdf platné
VZN č. 515 o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských zariadení a služobných bytoch
vzn_515_po_mz_v.r..pdf platné
VZN č. 514, o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
opam_vzn_5141.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?