Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 495 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
VZN č. 495 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2018
vzn_1_3_ovsak_2018_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 494 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
VZN č. 494 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
vzn_c_494.pdf platné
VZN č. 493, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484 a VZN č. 489
ourak_vzn_4931.pdf platné
VZN č. 491, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
VZN č. 491, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
vzn_c_491_ktorym_sa_meni_vzn_o_obmedzeni_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_na_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 490 o miestnom poplatku za rozvoj
osazp_vzn_4901.pdf platné
VZN č. 489, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478 a VZN č. 484
ourak_vzn_4891.pdf platné
VZN č. 487 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Trnava
Ruší VZN č. 454
osazp_vzn_4871.pdf platné
VZN č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava
vzn_c._485.pdf platné
VZN č. 484, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478
ourak_vzn_4841.pdf platné
VZN Č. 483 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401
VZN Č. 483 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava v znení VZN č. 449
vzn_c._483.pdf platné
VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 481, ktorý sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
VZN č. 481, ktorý sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
skm_c224e171123162801.pdf platné
VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava
VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave
vzn_c._480_v.r._opravene_14._06._2017.pdf platné
VZN č. 479, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472 a VZN č. 473
ourak_vzn_4791.pdf platné
VZN č. 478, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467 a VZN č. 469
ourak_vzn_4781.pdf platné
VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy
Ruší VZN č. 400 v znení VZN č. 418 od 01. 06. 2017.
vzn_c._477_po_schvaleni_mz_na_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 473, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405 a VZN č. 472
ourak_vzn_4731.pdf platné
VZN č. 472, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403 a VZN č. 405
ourak_vzn_4721.pdf platné
VZN č. 470, ktorým sa určuje názov ulice v meste Trnava
Názov novej ulice v mestskej časti Trnava – západ v znení Ulica Richarda Vandru
vzn470vandra1.pdf platné
VZN č. 469, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467
ourak_vzn_4691.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?