Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 558 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_558_o_miestnom_poplatku_za_ko_a_dso.pdf platné
VZN č. 562, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
vzn_562.pdf platné
VZN č. 561 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2021
vzn_561_dotacia_na_mzdy_a_prevadzku.pdf platné
VZN č. 560 o verejnom poriadku na území mesta Trnava
vzn_560_verejny_poriadok_vyveska.pdf platné
VZN č. 559, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549 a VZN č. 553.
ourak_vzn_5591.pdf platné
VZN č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
vzn_557_o_nakladani_odpadu_ko_a_dso.pdf platné
VZN č. 556 ktorým mení a dopĺňa VZN č. 543, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
vzn_c._556.pdf platné
VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
vzn_554.pdf platné
VZN č. 553, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533 a VZN č. 549. Ruší VZN č. 551.
ourak_vzn_5531.pdf platné
VZN č. 552 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
vzn_po_schvaleni_mz2.pdf platné
VZN č. 552 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
vzn_po_schvaleni_mz3.pdf platné
VZN č. 550, ktorým sa ruší VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „PARK JANKA KRÁĽA V TRNAVE“
550.201.pdf platné
VZN č. 549, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513, VZN č. 522 a VZN č. 533 o územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj Mesta Trnava
549.201.pdf platné
VZN č. 548, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
vzn_c._548_v.r..pdf platné
VZN č. 547, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
2._vzn_po_mz_547_final.pdf platné
VZN č. 546, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
vzn_c._546_v.r..pdf platné
VZN č. 545, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 468 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava
1._vzn_po_mz_545_fin.pdf platné
VZN č. 544 o hazardných hrách na území mesta Trnava
cuet_vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 543, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
vzn_c._543.pdf platné
VZN č. 540 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_c._540_o_dotaciach.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?