Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 623, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 366 o organizácii miestneho referenda
vzn_referendum1.pdf platné
VZN Č. 622, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 610, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
6221.pdf platné
VZN Č. 621, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenia č. 601, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.
vzn_621_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._601_ktorym_sa_urcuju_vysky_prispevkov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach.pdf platné
VZN č. 620, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
vzn_ulice_cukrovar.pdf platné
VZN Č. 619, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenia č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
vzn_619_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 618, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535 a VZN č. 592
vzn_c._618_ktorym_sa_meni_a_doplňa_c._529_primator_v_r.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 617, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 595 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj a s bytmi nižšieho štandardu
vzn_617_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._595.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 616, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 515 o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských zariadení a služobných bytoch, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava
vzn_616_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._515.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 615 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave
vzn_615_k_najomnym_bytom_na_ulici_v._clementisa_6483_51_v_trnave.pdf platné
VZN č. 614
Všeobecne záväzné nariadenie č. 614, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 609 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
vzn_c_614_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c_609_o_docasnom_parkovani_motorovych_vozidiel1.pdf platné
VZN č. 613
Všeobecne záväzné nariadenie k obytným miestnostiam v mestskej ubytovni vo vlastníctve Mesta Trnava na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave {ďalej len „mestská ubytovňa“)
vzn_c._613_k_mestskej_ubytovni.pdf platné
VZN č. 612
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
vzn_c._612_k_najomnym_bytom.pdf platné
VZN č. 611
Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 552 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.
vzn_611_dod_1_k_552_dane_schvalene.pdf platné
VZN č. 610
Všeobecné záväzné nariadenie č. 610, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_c._610_o_dotaciach.pdf platné
VZN č. 609
Všeobecne záväzné nariadenie č. 609 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
vzn_c._609_o_docasnom_parkovani_motorovych_vozidiel_na_uzemi_mesta_trnava.pdf platné
VZN č. 608 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 240 o pamätihodnostiach mesta Trnava
ourak_vzn_6081.pdf platné
VZN Č. 607
VZN Č. 607, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení VZN č. 354
vzn_oceneni.pdf platné
VZN č. 606, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567, VZN č. 580, VZN č. 586 a VZN č. 599
ourak_vzn_6061.pdf platné
VZN č. 605, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570, VZN č. 576 a VZN č. 598
ourak_vzn_6051.pdf platné
VZN č. 604
VZN č. 604, ktorým sa mení VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava v znení neskorších VZN
vzn_604_zps1.pdf platné