Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 608 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 240 o pamätihodnostiach mesta Trnava
ourak_vzn_6081.pdf platné
VZN Č. 607
VZN Č. 607, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení VZN č. 354
vzn_oceneni.pdf platné
VZN č. 606, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567, VZN č. 580, VZN č. 586 a VZN č. 599
ourak_vzn_6061.pdf platné
VZN č. 605, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570, VZN č. 576 a VZN č. 598
ourak_vzn_6051.pdf platné
VZN č. 604
VZN č. 604, ktorým sa mení VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava v znení neskorších VZN
vzn_604_zps1.pdf platné
VZN č. 603
VZN č. 603, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591, VZN č. 597 a VZN č. 602
6032.pdf platné
VZN č. 602 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591 a VZN č. 597
VZN č. 602 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591 a VZN č. 597
6021.pdf platné
VZN č. 601, ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
VZN č. 601, ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
vzn_c._601.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 600 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy na rok 2023
vzn_6001.pdf platné
VZN č. 599, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567, VZN č. 580 a VZN č. 586
5991.pdf platné
VZN č. 598, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570 a VZN č. 576
ourak_vzn_5982.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 597
VZN č. 597, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590 a VZN č. 591
vzn_c._597.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 596
VZN č. 596 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_po_schvaleni_mz4.pdf platné
VZN č. 595
VZN č. 595 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj a s bytmi nižšieho štandardu
vzn_595_v_r1.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 594
VZN č. 594, ktorým sa mení VZN č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na rok 2022
vzn_5941.pdf platné
VZN č. 593
VZN č. 593, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 574 a VZN č. 589
vzn_c._593_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._525.pdf platné
VZN č. 592
VZN č. 592, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535
vzn_c._592_ktorym_sa_meni_a_doplňa_c._529_o_dani_z_nehnutelnosti_o_dani_za_psa_o_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje_o_dani_za_jadrove_zariadenie_v_zneni_vzn_c._535.pdf platné
VZN č. 591
VZN č. 591 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581 a VZN č. 590
vzn_c._591_ktorym_sa_meni_vzn_c._566_v_zneni_vzn_571_575_581_590_po_schvaleni_mz.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 590
Všeobecne záväzné nariadenie č. 590, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581
vzn_c._590_ktorym_sa_meni_vzn_c._566_v_zneni_vzn_571_575_581_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 589 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 574
vzn_c._589_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._525_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovania_sluzieb_na_trhovych_miestac.pdf platné