Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 574, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
vzn_c._574.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 572, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.
mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.
vzn_572.pdf platné
VZN č. 571, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
vzn_571_ktorym_sa_meni_vzn_566.pdf platné
VZN č. 570, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568 a VZN č. 569
ourak_vzn_5701.pdf platné
VZN č. 569, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559 a VZN č. 568
569.211.pdf platné
VZN č. 568, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553 a VZN č. 559
ourak_vzn_5681.pdf platné
VZN č. 567, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498 a VZN č. 534
ourak_vzn_5671.pdf platné
VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
vzn_parkovanie_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 565 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
vzn_565_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 564, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
1e4451e6_abfb_4197_b08b_a810a13d537d.pdf platné
VZN č. 563, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
vzn_c._563.pdf platné
VZN č. 562, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
vzn_562.pdf platné
VZN č. 561 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2021
vzn_561_dotacia_na_mzdy_a_prevadzku.pdf platné
VZN č. 560 o verejnom poriadku na území mesta Trnava
vzn_560_verejny_poriadok_vyveska.pdf platné
VZN č. 559, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549 a VZN č. 553.
ourak_vzn_5591.pdf platné
VZN č. 558 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_558_o_miestnom_poplatku_za_ko_a_dso.pdf platné
VZN č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
vzn_557_o_nakladani_odpadu_ko_a_dso.pdf platné
VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
vzn_554.pdf platné
VZN č. 553, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533 a VZN č. 549. Ruší VZN č. 551.
ourak_vzn_5531.pdf platné
VZN č. 552 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
vzn_po_schvaleni_mz3.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?