Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 589 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 574
vzn_c._589_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._525_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovania_sluzieb_na_trhovych_miestac.pdf platné
VZN č. 588 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre Mestský trh
vzn_c._588_ktorym_sa_vydava_trhovy_poriadok_pre_mestsky_trh.pdf platné
VZN č. 587 o dani za ubytovanie
na_zverejnenie_final_s_v.r..pdf platné
VZN č. 586, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567 a VZN č. 580
ourak_vzn_5861.pdf platné
VZN č. 584, ktorým sa mení VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava, v znení VZN č. 449 a VZN č. 483
vzn1.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 583, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
Všeobecne záväzné nariadenie č. 583, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
vzn_c._583_v_r.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 582, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Všeobecne záväzné nariadenie č. 582, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania
vzn_c._582_v_r.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 581, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 a VZN č. 575
Všeobecne záväzné nariadenie č. 581, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 a VZN č. 575
vzn_581_ktorym_sa_meni_vzn_566_v_zneni_vzn_571_a_vzn_575.pdf platné
VZN č. 580, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534 a VZN č. 567
ourak_vzn_5801.pdf platné
VZN Č. 579, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.
mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.
vzn_c._579_mesacne_prispevky.pdf platné
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na rok 2022
vzn_578_2022.pdf platné
VZN Č. 577 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
vzn_c.577_skolske_obvody.pdf platné
VZN č. 576, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569 a VZN č. 570
ourak_vzn_5761.pdf platné
VZN č. 575, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571
VZN č. 575, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571
vzn_575.pdf platné
VZN č. 574, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
vzn_c._574.pdf platné
VZN č. 573, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 564
VZN č. 573, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 564
vzn_c._573_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._557_o_nakladani_s_ko_a_dso_na_uzemi_mesta_trnava_v_zneni_vzn_c.5642.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 572, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.
mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.
vzn_572.pdf platné
VZN č. 571, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
vzn_571_ktorym_sa_meni_vzn_566.pdf platné
VZN č. 570, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568 a VZN č. 569
ourak_vzn_5701.pdf platné
VZN č. 569, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559 a VZN č. 568
569.211.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?