Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 595
VZN č. 595 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj a s bytmi nižšieho štandardu
vzn_595_v_r1.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 594
VZN č. 594, ktorým sa mení VZN č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na rok 2022
vzn_5941.pdf platné
VZN č. 593
VZN č. 593, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 574 a VZN č. 589
vzn_c._593_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._525.pdf platné
VZN č. 592
VZN č. 592, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535
vzn_c._592_ktorym_sa_meni_a_doplňa_c._529_o_dani_z_nehnutelnosti_o_dani_za_psa_o_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje_o_dani_za_jadrove_zariadenie_v_zneni_vzn_c._535.pdf platné
VZN č. 591
VZN č. 591 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581 a VZN č. 590
vzn_c._591_ktorym_sa_meni_vzn_c._566_v_zneni_vzn_571_575_581_590_po_schvaleni_mz.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 590
Všeobecne záväzné nariadenie č. 590, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581
vzn_c._590_ktorym_sa_meni_vzn_c._566_v_zneni_vzn_571_575_581_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 589 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 574
vzn_c._589_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._525_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovania_sluzieb_na_trhovych_miestac.pdf platné
VZN č. 588 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre Mestský trh
vzn_c._588_ktorym_sa_vydava_trhovy_poriadok_pre_mestsky_trh.pdf platné
VZN č. 587 o dani za ubytovanie
na_zverejnenie_final_s_v.r..pdf platné
VZN č. 586, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567 a VZN č. 580
ourak_vzn_5861.pdf platné
VZN č. 584, ktorým sa mení VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava, v znení VZN č. 449 a VZN č. 483
vzn1.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 583, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
Všeobecne záväzné nariadenie č. 583, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
vzn_c._583_v_r.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 582, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Všeobecne záväzné nariadenie č. 582, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania
vzn_c._582_v_r.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 581, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 a VZN č. 575
Všeobecne záväzné nariadenie č. 581, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 a VZN č. 575
vzn_581_ktorym_sa_meni_vzn_566_v_zneni_vzn_571_a_vzn_575.pdf platné
VZN č. 580, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534 a VZN č. 567
ourak_vzn_5801.pdf platné
VZN Č. 579, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.
mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.
vzn_c._579_mesacne_prispevky.pdf platné
VZN Č. 577 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
vzn_c.577_skolske_obvody.pdf platné
VZN č. 576, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569 a VZN č. 570
ourak_vzn_5761.pdf platné
VZN č. 575, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571
VZN č. 575, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571
vzn_575.pdf platné
VZN č. 574, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
vzn_c._574.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?