Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
Ruší VZN č. 171 v znení VZN č. 212 a VZN č. 234
vzn462_o_odpadoch_schvalene_zastupitelstvom.pdf platné
Chcete vedieť, čo je nové?