Mesto Trnava

VZN č. 386, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných umeleckých školách, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 313 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 348

Číslo VZN: 386
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.10.2011 do 31.8.2012
 

Popis:
novelizuje VZN 307

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová