Mesto Trnava

VZN č. 387, ktorým primátor mesta vyhlasuje úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných umeleckých školách, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, v znení VZN č. 313, VZN č. 348 a VZN č. 386

Číslo VZN: 387
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 19.9.2011 do 31.8.2012
 

Popis:
úplné znenie VZN 307

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová