Mesto Trnava

VZN č. 424, o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materských školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2014 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Trnava

Číslo VZN: 424
Dátum zverejnenia: 1.1.2014
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 13.12.2013 10:00 do 31.12.2014
 
 
 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?