Mesto Trnava

VZN č. 432, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení Všeobecne záväzných nariadení č. 413 a č. 425

Číslo VZN: 432
Dátum zverejnenia: 18.9.2014
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.10.2014 do 9.4.2019
 
 
 

Kľúčové slová