Mesto Trnava

VZN č. 438 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materských školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2015 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy

Číslo VZN: 438
Dátum zverejnenia: 18.2.2015 15:00
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 4.3.2015 do 31.12.2015
 
 
 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?